Калибриране на теглилки клас на точност F2


Калибриране на еталонни теглилки клас на точност F2 с номинални стойности, съгласно OIML– R 111,  от 10 g до 20 kg.

Статистическа обработка на данните. Анализ на резултатите.

                    АКРЕДИТИРАН ОБХВАТ - извадка от заповедта за акредитация

№ по ред Вид на средството за измерване Измервана величина, измервателна единица Обхват на измерване Възможност за калибриране и измерване (СМС) Метод за калибриране
3. Теглилки клас F2

Маса, 

(kg и неговите дробни)

10 g 2,0.10-4 g ПК 7.2-4 (К)    “Методика за калибриране на теглилки по метода на пряко сравнение"
20 g 2,6.10-4 g
50 g 3,0.10-4 g
100 g 5,0.10-4 g
200 g 1,0.10-3 g
500 g 2,7.10-3 g
1000 g 5,0.10-3 g
2000 g 1,0.10-2 g
5000 g 2,7.10-2 g
10000 g 4,3.10-2 g
20000 g 7,0.10-2 g