Калибриране на теглилки класове на точност М


Калибриране на еталонни теглилки клас на точност М1, М1-22, М2-3,  М3  с номинални стойности, съгласно OIML– R 111,  от 1 g до 20 kg. 

Статистическа обработка на данните. Анализ на резултатите.

         АКРЕДИТИРАН ОБХВАТ – извадка от заповедта за акредитация

№ по ред Вид на средството за измерване Измервана величина, измервателна единица Обхват на измерване Възможност за калибриране и измерване (СМС) Метод за калибриране
4. Теглилки клас М -  М1,   M1-2, M2, M2-3 и M3

Маса,

(kg и неговите дробни)

1 g 2,0.10-4 g ПК 7.2-4 (К)    “Методика за калибриране на теглилки по метода на пряко сравнение"
2 g 2,6.10-4 g
5 g 3,2.10-4 g
10 g 4,0.10-4 g
20 g 5,0.10-4 g
50 g 6,0.10-4 g
100 g 1,0.10-3 g
200 g 2,5.10-3 g
500 g 8,0.10-3 g
1000 g 1,6.10-2 g
2000 g 3,0.10-2 g
5000 g 5,3.10-2 g
10000 g 7,7.10-2 g
20000 g 1,2.10-1 g