Калибриране на везни с неавтоматично действие


Калибриране на везни с неавтоматично действие, класове на точност I, II, III и IIII до 2000 kg.

Метрологични проверки на везни с неавтоматично действие. Статистическа обработка на данните. Анализ на резултатите.

     АКРЕДИТИРАН ОБХВАТ –  извадка от заповедта за акредитация

№ по ред Вид на средството за измерване Измервана величина, измервателна единица Обхват на измерване Възможност за калибриране и измерване (СМС) Метод за калибриране
1. Везни електронни и механични с неавтоматично действие с класове на точност  I; II Маса,             (kg и неговите дробни) (0,1÷2200) g (0,01÷6,6) mg ПК 7.2-5 (К) -  “Методика за калибриране на  везни с неавтоматично деиствие”
(2,2÷20) kg (6,6÷600) mg
(20÷60) kg  (600÷1000) mg
(60÷80) kg 1 g
2. Везни електронни и механични с неавтоматично действие с класове на точност III и IIII  Маса,                  (kg и неговите дробни)  (2,0÷20) kg (1,6÷6) g ПК 7.2-5 (К) -  “Методика за калибриране на  везни с неавтоматично деиствие”
(20÷500) kg  (6÷25) g
(500÷2000) kg (25÷200) g