Калибриране на еталонни тежести


Калибриране на всички видове еталони за маса и помощно оборудване за настройка и контрол, с номинални стойности извън стандартния ред на                          OIML– R 111,  с точност релевантна на F2  и по-ниска, в границите от 1g до 20 kg.

     АКРЕДИТИРАН ОБХВАТ - извадка от заповедта за акредитация

№ по ред Вид на средството за измерване Измервана величина, измервателна единица Обхват на измерване Възможност за калибриране и измерване (СМС) Метод за калибриране
5 Еталонни тежести

Маса,

kg и неговите дробни)

(1÷20000) g (2,0.10-4 ÷    1,2.10-1) g ПК 7.2-4 (К)    “Методика за калибриране на теглилки по метода на пряко сравнение"