Консултации по метрологично осигуряване.


►  Анализ на процесите по метрологично осигуряване ( преглед на използваните средства за измерване, оценка на необходимостите,  документация- включително процедури, методики, работни инструкции, констатации и предложения за оптимизация на процесите свързани с метрологичното осигуряване);

►  Метрологичен анализ на средствата за измерване ( преглед на данните за всяко едно средсво за измерване, обработката им с инструметите на статистическия анлиз, констатации и предложения за ефективно използване чрез минимизиране на загубите от процеса на измерване);

►  Създаване на база данни по метрологично осигуряване (технически досиета на средсвата за измерване, за следене на метрологичния им статус и обвързаността с бизнес-процесите, които те контролират);

►  Създаване и поддържане на мрежови графици  за проверки/калибрирания ( постигане на изискванията за „стабилност” и „пригодност”  на бизнес-процесите по зададени към тях критерии за риск или финансови критерии);

►  Създаване на методики за вътрешни проверки и калибрирания;

►  Обучение на персонала по казуси свързани с  метрологичното осигуряване;

► Участие и консултации при подбор и въвеждане в експлоатация на нови средства заизмерване;

► Участие и контрол при извършването на  калибрирания от външни калибриращи лаборатории, консултации при избор на външни калибриращи лаборатории.