Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на „Метер Експерт” ООД. Компанията има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт вие декларирате, че сте приели условията по-долу:


Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на „Метер Експерт” ООД. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията на ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително писмено разрешение на „Метер Експерт” ООД.


Връзки с други сайтове

„Метер Експерт” ООД  не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.


Правни аспекти на информацията

Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана натози уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действуващото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.

Доколкото калибрирането представлява строго регламентирана и подлежаща на акредитация  дейност, „Метер Експерт” ООД полага и ще полага всички усилия да предоставя актуална, достъпна и точна информация за продуктите и услугите си.


Отговорност

„Метер Експерт” ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „Метер Експерт” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. „Метер Експерт” ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – „Метер Експерт” ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. „Метер Експерт” ООД  не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.