Полезно за клиента

“Смъртно наказание очаква тези, които забравят или пренебрегват задълженията си да калибрират еталонните си мерки за дължина на всяка пълна луна”. Такава опасност от съдебно преследване е заплашвала архитектите, отговорни за строежа на храмовете и пирамидите на фараоните в древен Египет, 3000 години преди новата ера.

Надеждните резултати от измерване са необходимо условие за постигане на високо качество. За любознателните – един УКАЗ на Петър ВЕЛИКИ от 1723 година.

Метрологията  е наука за измерването, средствата и методите на измерване. Метрологията представлява извличане   на информация за свойствата на обектите с дадена точност и достоверност чрез измерване.

Три основни мита и тяхното обяснение...

  1. Измервателното средство показва верен резултат – това ВИНАГИ не е вярно. Всеки получен резултат е грешен – колко е грешката и в каква посока е тя са въпросите  на които отговаря калибрирането. ИСТИНА е само, че всички измервания са предмет на грешки, така че резултатът от едно измерване ВИНАГИ се различава от истинската стойност на измерваната величина.
  2. Калибрирането прави средството за измерване по-точно – калибрирането не е нито ремонт, нито настройка. Калибрирането определя характеристиките на средството за измерване или на измервателната система. Това обикновено се постига чрез пряко сравнение с еталони.
  3. Вместо калибриране да направим проверка – проверката не може да замести калибрирането. При проверка липсва количествена мярка за качеството на резултата от измерване, даваща възможност тези резултати да бъдат сравнени с други резултати, справочни данни, спецификации или стандарти – така наречената неопределеност на измерването.

 

Защо да калибрираме средствата за измерване?

Метрологичните дейности и в частност калибрирането, имат основен принос за осигуряване на качеството на промишлените  производства и на свързаните с качеството на продуктите дейности и процеси. Това включва необходимостта да се демонстрира проследимост, която е точно толкова важна, колкото и самото измерване.

Необходимостта от калибриране е заложена в изискванията на международните стандарти за управление на качеството – БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO/ IEC 17025:2005, БДС EN ISO 17020 и т.н. – стандарти за осигуряване качеството на производство, на услуги, при изпитване на продуктите и оценка на съотвествието.

Четири са основните причини, за да калибрирараме средство за измерване:

1. Да се установи и демонстрира проследимост.
2. Да се осигури, че отчетените от средството за измерване стойности са в съответствие с други измервания.
3. Да се определи точността на отчитане на средството за измерване.
4. Да се установи надеждността на средството за измерване, т.е. да имаме доверие в получения резултат.

Калибрирането трябва да се повтаря през подходящи интервали от време, така че да се запази проследимостта. Продължителността на интервалите зависи от много променливи като изискваната неопределеност, честотата на използване, начинът на използване, стабилността на оборудването.

 

Защо акредитирана лаборатория?

Когато ви боли зъб не отивате при който и да е, отивате при  лекар, и то не при какъвто и да е лекар, а при такъв, който доказано може да лекува зъби – ответе при стоматолог. Същата е логиката и при калибрирането и управлението на измервателното оборудване. Само акредитираните лаборатории, използват доказано потвърдени процедури за калибриране с което обезпечават необходимата сигурност и юридическа обоснованост на резултатите.

Акредитация на лаборатории обикновено се издава от признат орган по акредитация в рамките на страната. Само за някои развиващи се икономики, без установени органи по акредитация, може да се наложи да се потърси акредитация от изградената система за акредитация в друга страна.

Специализирани технически оценители от органа по акредитация извършват задълбочена оценка на лабораторните практики, персонал и оборудване, които оказват влияние върху измерванията и резултатите  от калибриране. Лабораториите са оценени по-специален международен стандарт който се използва в целия свят – БДС  ISO / IEC 17025 "Общи изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

Акредитираните лаборатории редовно се преразглеждат, за да се гарантира, че те поддържат високи стандарти на техническа експертиза. Представители на органите по акредитация, по свое усмотрение, могат да участват в текущи оценки за да се запази доверието в системата за управление на качеството на лабораториите.

Използването на услуги от акредитирана лаборатория гарантира:

1. Повишаване на доверието в данните, които се използват за установяване на насоките за основните анализи и решения;

2. Намаляване на несигурността, свързана с решения, които засягат опазването на човешкото здраве и околната среда;

3.Повишаване на общественото доверие, тъй като акредитацията е разпознаваема марка за одобрение;

4. Премахване на повтарящи се проверки и подобряване на ефективността и ефикасността на процеса на оценка, което води до намаляване на разходите.

Използването на акредитирана лаборатория увеличава доверието, че:

1. Покупки, получени от доставчици са сигурни и надеждни;

2. Разходите, свързани с лабораторни проблеми, включително повторно тестване, повторно вземане на проби, и изгубено време са сведени до минимум;

3. Фалшивите резултати –  положителни и отрицателни, които могат пряко да влияят върху спазването на разпоредбите, са сведени до минимум.

 

Когато лабораторията е акредитирана от признат орган по акредитация, тя е показала че предварително определеното ниво на техническа компетентност, за извършване на определени видове измервания или калибрираща дейност, е постигнато. Резултатът е гаранция, че лабораторията е в състояние да предостави  надеждни данни, че е точна, и че предоставените резултати са  проследими и възпроизводими.

 

Как да изберем акредитирана лаборатория?

При избора на лаборатория за калибриране или измерване трябва да сте сигурни, че съответната лаборатория може да ви снабди с точни и надеждни резултати, които отговарят на вашите изисквания.

Списъкът на услугите за калибриране и процедурите за измерване, за които лабораторията е акредитирана са посочени в обхвата на на акредитация на лабораторията, който може да бъде предоставен от лабораторията при поискване, а отделно  се публикува в регистъра на акредитираните  лаборатории  в страницата на органа по акредитация  –  за Република  България този орган е ИА БСА.

Трябва да проверите, дали лабораторията е акредитирана за конкретната дейност от която имате необходимост и дали същата е в съответствие с акредитирания обхват.

Когато акредитирана лаборатория осъществява дейност в обхвата от акредитация, тя включва в издаваните от нея свидетелства за калибриране символ на акредитация или позоваване на акредитация.

Техническата компетентност на лабораторията зависи от редица фактори, като:

1. Квалификацията, обучението и опита на персонала;

2. Техническото оборудване - подходящо калибрирано и поддържано;

3. Съответните актуализирани процедури по качеството и валидирани/верифицирани методики за изпитване;

4. Проследимост на измерванията;

5. Точно регистриране и отчитане на данните.

Бидейки акредитирана, лабораторията демонстрира, че тези изисквания, са и продължават да бъдат стриктно спазвани.

 

Защо акредитираната  лаборатория при „Метер Експерт” ООД?

   Един от най-важните моменти в дейността ни е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги.

            Клиентите на КЛ при „Метер Експерт” ООД получават не просто калибриране, а и надежден партньор за целия процес по метрологично осигуряване. Персоналните консултации са неделима част от нашата дейност. Това което правим е важно за нас, в този смисъл стремежът ни е услугите които предоставяме да носят принадена стойност за нашите клиенти. Ние постоянно се развиваме, както като техническо оборудване, така и по отношение квалификацията на персонала. Диференцирания ни подход гарантира компетентност на калибрирането, както и отговори на всички въпроси, включително и тези, които клиентите не знаят че трябва да зададат.

Който плаща за професионални услуги, винаги има право да очаква и да получи възможно най-високото качество. За да го гарантирате,

            Проверете дали фирмата, която извършва калибриране или проверка на използваните от вас средства за измерване:

                 1. Разполага ли с необходимите еталони и спомагателно оборудване?

                 2. Доказва ли проследимост на измерванията при калибриране?

                 3. Използва ли стандартизирани методи, работи ли съгласно добрите международни практики?

                 4. Притежава ли система за управление на качеството, чрез която да гарантира получените резултати?

                 5. Доказала ли е компетентността си  - има ли акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 за извършване на калибриране?

                 6. Услугата, която ви предоставя влиза ли в акредитирания обхват на калибриране?

                 7. Доколко е обоснован юридически  документа, който получавате?

Калибрирането на средствата за измерване през определени интервали, извършено компетентно от КЛ при „Метер Експерт” ООД е гаранция за  резултатите получени с вашите  средствата за измерване, респективно и за  качеството на произвежданата от вас продукция.
За да гарантирате качество и безопасност на вашата работа, трябва да сте убедени еднозначно, че вашите средства за измерване са в перфектно за целите на приложението им състояние.
Калибрирането през определени интервали от време не само съхранява получените резултати, но ви дава и важна за вас юридическа защита.