За нас

Калибрираща лаборатория при Метер Експерт – в услуга на клиента!

"Метер Експерт" ООД е компания основана 2013 г.

Дейността на компанията е насочена основно  към услуги свързани с различни аспекти на метрологичното осигуряване.

Калибрираща лаборатория/КЛ/ при "Метер Експерт" ООД  е акредитирана от ИА БСА със сертификат № 17 ЛК

В лабораторията е разработена, внедрена и се поддъжа система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025.

         КЛ при  "Метер Експерт" ООД  е независима лаборатория за калибриране на маса, гарантираща компетентност и безпристрастност за пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията  на клиента.

         КЛ при  "Метер Експерт" ООД е самостоятелна единица, която може да носи отговорност за своите действия. В тази връзка има сключен договор със застрахователната институция, „ДЗИ – общо застраховане“ ЕАД за застраховка професионална отговорност.

При създаването на КЛ при  "Метер Експерт" ООД са залегнали  следните основни цели:

 • Работа в услуга на клиента, за пълното удовлетворяване на изискванията, чрез баланс на високо качество на предоставените  услуги и приемлива за клиента цена,  в съответствие с добрите национални и международни практики;
 • Стриктно спазване изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025;
 • Предлагане на услугите калибриране и метрологични проверки, в съответствие с възможностите на техническата обезпеченост – еталони с гарантирана проследимост, калибрирани компараторни везни и т.н., извършвани само от  доказано компетентен персонал;
 • Постоянно развитие на лабораторията както като техническа обезпеченост,  така и чрез обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
 • Спазване на сроковете и създаване на партньорски отношения с клиентите;
 • Пълна конфиденциалност, абсолютна безпристрастност и професионална компетентност при извършване на калибриранията и проверките;
 • Оперативно разглеждане и удовлетворяване на евентуално възникнали претенции от страна на  клиента.

 

Дейности:

Основната дейност на КЛ при  "Метер Експерт" ООД е услуги в областта на метрологичното осигуряване и по-конкретно, калибриране и проверка на средства за измерване на маса – везни и теглилки  и извършване на консултантска дейност във всички аспекти на метрологичното осигуряване .
Калибрирането на средства за измерване се състои в пряко сравняване на резултатите, показвани от калибрирания уред с показанията на съответния еталон.
В резултат на извършеното калибриране се издава свидетелство за калибриране, като калибриращата лаборатория гарантира проследимост на измерванието.

Необходимостта от калибриране е заложена в изискванията на международните стандарти – БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO/ IEC 17025, БДС EN ISO17020 и други, за осигуряване качеството на производство, услуги, изпитване на продукти и оценка на съотвествието.


Персонал:

В "Метер Експерт" ООД работят високо мотивирани мениджъри, инженери и технически изпълнители със съответното образование, обучения и допълнителни квалификации и опит в областта на метрологията.
Персоналът, в това число и нашите сътрудници, е с години опит в областта на метрологията и системите за управление на качеството.

Калибрирането като основа на качеството:

Едно от определенията за КАЧЕСТВО е "степен, в която даден продукт или услуга отговаря на законовите изисквания и/или на изискванията на клиента". За да се гарантира качество на даден продукт в общия случай се извършват измервания. Те са надеждни, само когато са с доказана проследимост. Единственият начин да се гарантират проследими резултати, е да се използват калибрирани измервателни средства. Повечето системи за управление на качеството, като серията на ISO 9000, ISO 17025 и други изискват уредите редовно да се калибрират, с други думи, да бъде разработена система за калибриране.

Еталони:

Лабораторията е технически обезпечена с високоточни еталони и спомагателно оборудване,  закупено от  водещи в областите си фирми. Добрата техническа обезпеченост и наличието на  компетент персонал гарантират на настоящите ни и бъдещи клиенти качество на предоставяните услуги.

 Проследимост:

Изходните/референтните/  еталони, които се използват от лабораторията се калибрират периодично, с гарантирана директна проследимост до национални и международни еталони.

Поддържане на техническите средства:

Калибрирането на използваните средства за измерване през определени интервали, извършено компетентно и в съответствие с изискванията е определящо за обезпечаване на качеството.
За да гарантираме качеството на нашата работа, гарантираме че използваното при калибриранията и проверките оборудване е в отлично за съответните цели състояние.
Калибрирането през определени интервали от време не само съхранява величината на средствата за измерване, а и Ви дава необходимата юридическа сигурност и увереност в получените резултати.

Помещения:

КЛ при  Метер Експерт разполага с подходящи помещения и условия за съхранение и поддържане на средствата си за измерване, както и за извършване на калибрирания и проверки, съответстващи на изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:

 • поддържана температура и постигане на нормиран температурен градиент;
 • контролиран процент на относителната влажност;
 • елиминиране на проблеми от електромагнитна среда;
 • елиминиране на замърсявания и агресивни съставки във въздуха;
 • елиминиране на вибрации;
 • постоянен контрол и регистрирация  на параметрите на средата.

 

Международна акредитация:

КЛ при  Метер Експерт е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025 от ИА БСА, която е страна по многостранно споразумение  ЕА MLA.

В услуга на клиента:

Измерванията с калибрирани и проследими контролно-измервателни уреди са важна част от внедрените и сертифицирани системи за управление на  качество. Един от най-важните моменти в дейността ни е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги, както във функционално, така и в метрологично отношение. Крайната ни цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на приложимите стандарти и  нормативни документи, както и удовлетворяване на високите изисквания на международните норми и добрите международни практики.При интерес от клиента, КЛ при  "Метер Експерт" ООД предлага анализ на резултатите и статистически обработки на данните от калибриранията.


С цел постоянното повишаване на качеството на предоставяните услуги в КЛ при  "Метер Експерт" ООД е утвърдена и се изпълнява следната Политика по качеството